Microbiota

สมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของภูมิต้านทาน

สมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย ตัวชี้วัดความแข็งแก...

ร่างกายของเรามีจุลินทรีย์มากกว่า 100 ล้านล้านชนิด ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเซลล์ของมนุษย์อย่างน้อย 10 ต่อ 1 ถ้าหากปราศจากซึ่งจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้ว จะไม่มีสิ่งใดในโลกที่ยังคงชีวิตอยู่ได้ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางจุลชีววิทยาภายในร่างกาย อันเนื่องมาจากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค ส่งผลกระทบในทางลบต่อสารสื่อประสาทในสมองของเรา และต่อกระบวนการเผาผลาญกลูโคสและไขมัน รวมถึงกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย

สมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย ตัวชี้วัดความแข็งแก...

ร่างกายของเรามีจุลินทรีย์มากกว่า 100 ล้านล้านชนิด ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเซลล์ของมนุษย์อย่างน้อย 10 ต่อ 1 ถ้าหากปราศจากซึ่งจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้ว จะไม่มีสิ่งใดในโลกที่ยังคงชีวิตอยู่ได้ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางจุลชีววิทยาภายในร่างกาย อันเนื่องมาจากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค ส่งผลกระทบในทางลบต่อสารสื่อประสาทในสมองของเรา และต่อกระบวนการเผาผลาญกลูโคสและไขมัน รวมถึงกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย